Yetişkinlerin Çocuklarla Oyun Oynaması

El-Emin

Tecrübeli Üye
Administrator
#1
İslam ümmetinin önderi olan Rasûlüllah'ın (s.a.v.), çocuklarla birlikte oyun
oynadığını gösteren birkaç hadis sunmak istiyoruz. Tabiî Hz. Peygamber'in
(s.a.v.), ana babaları ve yetişkinleri eğitmek, onların da kendisine uyarak
çocuklarıyla beraber oynamalarını sağlamak için bunu yaptığını
biliyoruz.
Konuyla ilgili rivayetler
şunlardır:

a) Ebu Eyyûb Ensârî anlatıyor:
Rasûlüllah'ın (s.a.v.) yanına girmiştim. Hasan ile Hüseyin Hz. Peygamber'in
(s.a.v.) önünde ya da kucağında oynuyorlardı. Ben:
- Onları seviyor
musun ya Rasûlallah? dedim. Bunun üzerine O:
- Nasıl sevmem onları?
Onlar benim dünya fesleğenlerimdir; onları koklarım, buyurdu. (621)

b) Ömer b. Hattab diyor ki: Hasan ile Hüseyin'i Peygamber'in
(s.a.v.) iki omuzunda gördüm. Ben:
- Altınızdaki at ne güzel! dedim.
Bunun üzerine Peygamber (s.a.v.):
- Ne güzel atlıdır onlar! buyurdu.
(622)
c) Berâ b. Âzib anlatıyor: Rasûlüllah (s.a.v.)
namaz kılarken Hasan ile Hüseyin veya onlardan birisi gelir sırtına binerdi.
Peygamber (s.a.v.) başını (secdeden) kaldırdığında eliyle onu tutardı. (Namazı
tamamladıktan sonra):
- Ne güzel binittir sizin binitiniz! buyururdu.
(623)
d) Câbir (r.a.) anlatıyor: Rasûlüllah'ın
(s.a.v.) yanına girmiştim. Hasan ile Hüseyin sırtına binmiş elleri ve dizleri
üzerinde yürüyor ve şöyle diyordu: "Ne güzel devedir sizin deveniz. Ne güzel
yüklersiniz siz!" (624)
e) Hz. Aişe diyor ki:
Habeşliler mescidde oynuyorlardı. Rasûlüllah (s.a.v.) bana perde oldu da onların
oyunlarına bakıp seyrediyordum. Böylece seyretmeye devam ettim. Nihayet
bakmaktan ayrılan ben oldum. Oyun ve eğlenceye düşkün genç yaştaki bir kızın
bunu ne ölçüde arzu edeceğini artık siz takdir edin! (625)
Bu
rivayetlerde Hz. Peygamber'in (s.a.v.), torunları Hasan ile Hüseyin başta olmak
üzere çocuklarla çeşitli oyunlar oynadığı görülmektedir. Böyle yapmakla
Rasûlüllah (s.a.v.) oyunun çeşitliliği düşüncesini göstermiş oluyordu. Ayrıca
Rasûlüllah'ın (s.a.v.), daha canlı ve istekli oynamaları için oyuna katılan
çocukları övdüğü, takdir ve tebrik ettiği de görülmektedir. Böylelikle onlar,
bıkmadan ve usanmadan severek oyunu sürdürecekler, aynı anda hem bedenf hem de
rûhî gıdalarını almış olacaklardır.

[HR][/HR]

(621) Hadisi Taberânî rivayet etmiştir.
Ayrıca hadis Bezzâr tarafından Sa'd b. Ebi Vakkas'tan da rivayet
edilmiştir.
(622) Ebu Ya'lâ'nın bu rivayeti için bkz.
Heysemî, Mecmau'z-Zevaid, IX, 182; Kenzü'lUmmât, VII,
106.
(623) Taberâni'nin bu rivayeti için bkz. Heysemi,
a.g.e., IX, 182. Hadisin isnadı hasendir.
(624) Hadisi
Taberâni rivayet etmiştir.
(625) Buhâri, Nikah, 83; Müslim,
İldeyn, 17; Nesaî, Salâtü'I-Îdeyn, 34, 35; Ahmed b Hanbel, VI, 84. Nesai'nin
diğer rivayeti şöyledir: "Bayram günü Sudan'lılar gelerek Peygamber'in (s.a.v.)
dnünde oyun oynuyorlardı. Rasufüllah (s.a.v.) beni de çağırdı. Omuzunuüzerinden
onları seyrediyordum. Böylece bakmaya devam ettim. Nihayet seyretmeyi bıraka ben
oldum."

Muhammed
Nûr Süveyd

 

Benzer konular