Il : Istanbultarih : 13.09.2013 bir vatana sahip olmak.

m.eminokumus

Tecrübeli Üye
Silver
#1
İL : İSTANBUL
TARİH : 13.09.2013
KONU : BİR VATANA SAHİP OLMAK
َّر ِحيِم
َّر ْح َم ِن ال
ِم هللاِ ال
ِ ْســـــــــــــــ
ب
ِعد
َ
ْر ِهبُو َن َو أ
ِل تُ
َّو ٍة َو ِم ْن ِربَا ِط الْ َخْي
ْم ِم ْن قُ
ُه ْم َماا ْستَ َط ْعتُ
وا لَ
ِ ِه
َخ ر ب
ٰ
ُه ْم أهللُ َعدَُّوهللاِ َو ي َن ِم ْن دُو َعدَُّو ُكْم َوا
ُمونَ
ْعلَ
ِه ْم الَ تَ
نِ
ْي ُك
ِل هللاِ يَُو َّف اِلَ
ِي
ُم ُه ْم َو َما تُْنِفقُو َن ِم ْن َش ْي ٍء فِى َسب
ْم َ
ْم َواَْنتُ
يَ ْعل
ُمو َن
الَ تُ ْظلَ
َوقَ
ْي ِه ال َسلَ
ِ ُى َعلَ
ٍة َخْيٌر ِم ْن ِصيَاِم َش م ا َل النَب
ْيلَ
: ِربَا ْهٍر َو ُط يَ ْوٍم َو لَ
َي قِيَا ِم ِه َو اِ ْن َم
َو اُ ْجِر
ِذي َكا َن يَ ْعَملُهُ
ْي ِه َع َملُهُ الَّ
ا َت َج َرى َعلَ
ِم َن الْفَتَّا َن
َ
َو أ
ْي ِه ِر ْزقُهُ
َعلَ
Değerli Müslümanlar!
Vatan bir milletin hâkim olduğu, milli manevi
değerlerin huzurlu bir biçimde yaşanıldığı, gerekirse
uğrunda canların feda edildiği toprak parçasıdır.
Dünyada, namus ve şerefimizi koruyarak huzur ve
güven içinde yaşamak, ancak bağımsız bir ülkeye
sahip olmakla mümkündür. Atalarımız, bu güzel
toprakları korumak için her türlü fedakârlıkta
bulunmuşlar, gerektiğinde kanlarını akıtarak onu
bize emanet etmişlerdir. Kur’an-ı Kerim, bu konuda
Müslümanların ilham kaynağı olmuş ve ayet-i
kerimede; “Onlara karşı gücünüz yettiği kadar
kuvvet ve savaş atları hazırlayın. Onlarla
Allah’ın düşmanını, sizin düşmanınızı ve
bunlardan başka sizin bilmediğiniz fakat Allah’ın
bildiği diğer düşmanları korkutursunuz”
1
buyrulmaktadır. Peygamber Efendimiz (s.a.s) de,
vatan savunmasına çok önem vermiş ve bir hadis-i
şeriflerinde; “Bir gün bir gece vatan savunması için
beklemek, gündüzleri oruçla, geceleri de ibâdetle
geçirilen bir aydan daha hayırlıdır. O şahıs bu
esnada ölürse, yapmakta olduğu amelin sevabı ve
rızkı devam eder ve kabirdeki sorgu meleklerine
karşı güven içinde olur”
2
buyrulmaktadır.
Kardeşlerim!
İslam Dîni, hiçbir insanın, canlının ezilmesine ve
baskı altına alınmasına izin vermez. Düşmanlara
karşı çarpışmayı emretmesi de, tamamıyla temel hak
ve hürriyetlere saldırıyı ortadan kaldırmayı, adaleti
ve hakkaniyeti yeniden kurmayı hedeflemesindendir.
Dinimiz zorunlu olduğu hallerde savaşmayı, ibadet
olarak kabul etmiştir. Savaşta da kurallar koymuş,
aşırılıkları kesinlikle yasaklamıştır.
1 Enfal 8/60
2 Müslim, İmâre, 163. II, 1520
Bu konuda Kur’ân-ı Kerim’de şöyle buyrulmaktadır.
“Sizinle savaşanlara karşı, Allah yolunda siz de
savaşın. Ancak aşırı gitmeyin. Çünkü Allah, aşırı
gidenleri sevmez.”3
Aziz Cemaat
Şehit; Allah yolunda savaşıp, vatanını korurken
öldürülen veya savaş esnasında aldığı yara sonucu
ölene denir. Gazi ise cepheden sağ dönene denir. Gazi
şehit olmak ve bu mertebeye yükselmek niyetiyle
savaştığından dolayı, Allah indinde çok faziletli bir
yer edilmiştir. Bu konuda sevgili Peygamberimiz (sas)
şöyle buyurmuşlardır: “Bir kimse Allah yolunda şehit
olmayı gönülden isterse, yatağında ölse bile, Allah
onu şehitler derecesine ulaştırır.”
4
Ayeti Kerime’de de; “Allah yolunda öldürülenleri
sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler, Rableri
katında Allah'ın, lütfundan kendilerine verdiği
nimetlerin sevincini yaşayarak
rızıklandırılmaktadırlar. Arkalarından kendilerine
ulaşamayan (henüz şehit olmamış) kimselere de
hiçbir korku olmayacağına ve onların
üzülmeyeceklerine sevinirler”
5
Muhterem cemaat, bağımsız ve huzur içinde bir
ülkede yaşamanın kıymetini bilelim ve bu idrak ile
geleceği inşa edelim. Sözlerimi milli şairimizin bu
konuda ki şu beyitiyle bitiriyorum.
“Ecdadını zannetme asırlarca uyurdu,
Nereden bulacaktın o zaman eldeki yurdu..
6
Not: Kur’an Kurslarımızda öğrenci kayıtları 16 Eylül
2013 Pazartesi günü başlayacaktır. Bir hafta sonra da
Kurslarımız eğitim ve öğretim faaliyetlerini ikmal
edeceklerdir. Ayrıca İmam-Hatip Ortaokulunda
okuyan öğrenciler hafızlık yapmak istediği halde
kurslarımızda onlara imkân hazırlanmaktadır. Bu
vesileyle gerek Kur’an kurslarımızda gerekse örgün
eğitim kurumlarında başlayan eğitim ve öğretim
yılının hayırlı, verimli ve başarılı olmasını diliyorum.
İstanbul Hutbe Komisyonu
3 Bakara 2/190
4 Müslim, İmare. 157. II, 1517.
5 Al-i İmran, 3/169-170
6 Safâhat, 7. kitap, Gölgeler