Küfür etmek, sövmek ve kötü sözler hakkında hadis var mı?

El-Emin

Tecrübeli Üye
Administrator
#1
Güzel söz; gönül alan, onur kırmayan, hak ve doğruyu gösteren bütün sözlerdir. Fertler arasında sevginin, hak ve doğrunun üstün tutulması; nefret ve düşmanlığın giderilmesi, hakka uygun sözlerle mümkün olmaktadır.
Allah, bir toplumun, diğerini ayıplamamasını, kusurlarını araştırmamasını, aleyhinde iftira ve gıybette bulunmamasını emretmektedir.(Hucurât, 49/11, 12) Bu konuda Hz. Peygamber (asv)'den şu hadisler nakledilmektedir:
"Mümin dil uzatıcı değildir, lânet okuyucu değildir, kötü iş yapan değildir, kötü söz söyleyen değildir." (Tirmizî, Kadir, 1978).
İbn Abbas'tan rivayet edildiğine göre;
Resulullah zamanında iki adam arasında karşılıklı sövme oldu: Bunlardan biri sövdü, diğeri sustu. Peygamber (s.a.s.) de oturuyordu. Sonra diğeri aynı sözü geri çevirdi. Bunun üzerine Peygamber (s.a.s.) kalktı ve meclisten dışarıya çıktı. Hz. Peygamber (asv)'e "Niçin kalktın?" diye sorulunca,
"Melekler kalktı, ben de onlarla beraber kalktım. Bu sövülen, sükût ettiği müddet, melekler buna sövene, sözü geri çeviriyorlardı. Ne zaman ki bu adam, sövenin sözünü geri çevirdi, melekler kalktı, gitti." buyurmuştur. (Ebû Dâvûd, Edeb, II, 572);
"Sövülen iki kimsenin söyledikleri sözün günâhı; sövülen hududu aşmadıkça, ilk söze başlayan üzerinedir." (Müslim Birr, 68);
"Müslümana sövmek fâsıklıktır." (Nesâî; Tahrimu'd-Dem, 27);
"Size, kötü olanlarınızı haber vereyim mi; koğuculukla dolaşıp insanlar arasını bozan ve temiz kimselere ayıp isnad edenlerdir." (İhyâ, Cüz, III, 135).
Hz. Ali, "Çirkin laf edenle onu yayan, günâh işlemekte eşittir." (Beyhakî, Şuabu'l-İman);
İbn Abbas da, Hucurât suresinin 11. ayetini izah ederken "Bir kısmınız bir kısmınıza dil uzatmasın. Muhakkak Allah, çirkin söz kaçıranı, kasden çirkin söz söylemeye yelteneni sevmez." demiştir (Edebü'l-Müfred, I, 344).
Peygamber Efendimiz (asv) bir hadisi şeriflerinde, dilin insana getirdiği kötülük ve belâlara değinerek şöyle demiştir:
"İnsanlar diliyle söylediklerinden başka bir şey yüzünden yüz üstü ateşe atılırlar mı?"(Tirmizi).
Yine Tirmizi'de geçen bir başka hadiste de "Mümin ayıplamaz, lânet etmez, kötü söz söylemez."buyuruluyor.
İmam Nevevi de bu konuda şöyle der: "Her mükellefin -faydalı sözlerden başka- dilini her sözden koruması lâzımdır. Faydadan uzak bir söz uzadığında, sünnet olan, onu kesmektir. Çünkü mübah olan bir söz kısa zamanda harama veya mekruha çekilebilir."
Hz. Peygamber (asv) çeşitli hadislerinde iflâsın ne olduğunu ve uygulama şartlarını göstermiştir. Bir gün çevresindeki sahabelere; "Müflis kimdir?" diye sormuş, ashâb-ı kiram; "Bize göre müflis, kendisine ait hiçbir dirhemi (nakit parası) ve malı kalmayan kimsedir." cevabını vermiştir. Bunun üzerine Hz. Peygamber (asv) şöyle buyurmuştur:
"Ümmetimden gerçek müflis şudur: Kıyamet gününde namazını, orucunu ve zekâtını getirir. Bu arada başkasına sövmesi, zina iftirasında bulunması, kan dökmesi ve başkasını dövmesi ile ilgili kötü amelleri gelir. Bunlara karşılık iyi amelleri (hasenâtı) verilir ve borçları (kul hakları) bitmeden iyi amelleri tükenir. Alacaklıların hataları kendisine yükletilir ve ateşe atılır." (Müslim, Birr, 60; Ahmed b. Hanbel, II, 303, IV, 372).
 
Konu başlatan Benzer konular Forum Cevap Tarih
El-Emin Küfür 0

Benzer konular

furkan3629

Acemi Üye
Silver
#2
Esteğfirullah, Esteğfirullah, Esteğfirullah, Esteğfirullah, Esteğfirullah,
El-Azîm, el- Kerim, er-Rahîm ellezî Lâ ilahe illâ hû el-Hayyel-Kayyûm ve etûbu ileyh
Ve eseluhut-tevbete vel-mağfirate vel-hidâyete lenâ innehû hüvet-tevvâbur-âhîm
Tevbete abdin zâlimin li nefsihi lâ yemliku linefsihi mevten ve lâ hayâten ve lâ nüşûra
Allabümme Ente Rabbî lâ ilahe illâ ente Halaktenî ve ene Abdüke ve ene alâ ahdike ve vadike mestetatu. Eûzü bike min şerri mâ sanatu. Ebû u leke bi nimetike aleyye ve ebûu bi zenbî fağfirlî, fe innehu lâ yağfiruz-zunûbe illâ ente
Âmentü billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel-yevmil-âhiri ve bil-kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi Teala vel-Basü badel-mevti hakkun. Eşhedü en Lâ ilahe illallahu ve eşhedü enne Muhemmeden abdühu ve Resûlüh. Lâ ilahe illallah Muhammedur- Resûlullah
 

tasavvuf_yolcusu

Acemi Üye
Silver
#3

Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatu
İbn Abbastan rivayet edildiğine göre Resulullah zamanında iki adam arasında karşılıklı sövme oldu bunlardan biri sövdü diğeri sustu. Peygamber (sav) de oturuyordu sonra diğeri aynı sözü geri çevirdi bunun üzerine Peygamber (sav) kalktı ve meclisten dışarıya çıktı Hz Peygambere (sav)niçin kalktın diye sorulunca Melekler kalktı ben de onlarla beraber kalktım bu sövülen süküt ettiği müddet melekler buna sövene sözü geri çeviriyorlardı ne zaman ki bu adam sövenin sözünü geri çevirdi melekler kalktı gitti buyurmuştur (Ebu Davud )